Protokoll 970924


Årsmöte för A.k.A - Alternativkultur Ambassaden

Närvarande: (23 personer)
Daniel "Dusa" Jonsson, Jim Pe-Melin, Gustav Sievert, Erik Hallstensson, Linus Hedin, Magnus Lyrberg, Erik Öyen, Björn Åström, Jonas Forsberg, Samuel Persson, Björn Häggberg, David Bergström, Anders Pederssen, Tobias Grönlund, Hans Berg, Mickan Palmqvist, Petter Bergeå, Patrik Sahlin, Madelene Nyberg och Anssofi Samuelsson.
Kalle Yngström, Kalle Hallmans anlände också med tiden liksom Jon Back vilken dock inte hann rösta. Samtliga närvarande var kallade.

Vi träffades klockan 18.00 (ungefär) i SACs lokaler på Trotsgatan.

 1. Till mötesordförande valdes Dusa och Jim till sekreterare.
 2. Röstlängd upprättades. De närvarande räknades som kallade och innefattade förutom dem de preliminära medlemmar föreningen fört register över.
 3. Till justerare och rösträknare för årsmötet valdes Erik H och David.
 4. Årsmötet utlystes som behörigt.
 5. Fråga om reducering avstyrelsens storlek till 4 medlemmar plus 1 suppleant togs upp enligt förslag av Jim. Gustav ansåg det ursprungliga antalet på 5 medlemmar plus 1 suppleant vara bättre ur demokratisk synpunkt. Frågan debatterades livligt tills de två alternativen stod klara för alla. Besluts togs med stor majoritet för en styrelse på 5+1 personer (Ordförande, Sekreterare, kassör, 2 ledamöter och 1 suppleant) men förslaget om 4+1 personers styrelse står kvar som förslag om föreningens arbete skulle hindras av en stor styrelse.
 6. Fråga om medlemsavgift för 1997-98. 25 kronor var föreslaget av styrelsen. Jämna sedlar föreslogs av Erik H varför 20 kronor och 40 kronor blev nya alternativ. I diskussionen framfördes av Jim att denna avgift i startskedet var viktiga för kopiering och kostnader för ett första arr (ev. den 16/10) annars rörde det mest hur mycket man ansåg sig ha råd att betala. Dusa påpekade att en större summa "såg bra ut" hos kommunen; att man därmed visade engagemang i föreningen. Någonstans i diskussionen blev halvårsavgift aktuell. Slutförslagen blev sedan 20 kronor eller 40 kronor. Beslut togs på 20 kronor i medlemsavgift.
  Separat frågades sedan mötet om den summan skulle vara en hel eller halvårsavgift. Det beslutades vara en halvårsavgift.
  För hösten 1997 betalas alltså 20 kronor för medlemskap.
 7. För ordörandeposten 97-98 nominerades Daniel "Dusa" Jonsson. Inga andra föreslogs. Dusa valdes med tydlig majoritet till ordförande. Vice ordförandeposten har lämnats tom.
 8. Jim Pe-Melin och Kalle Yngström nominerades preliminärt till sekreterare respektive kassör. Inga nya förslag gavs av mötet. Till sekreterare valdes Jim och till kassör valdes Kalle Y.
 9. Inga nominerade fanns till ledamöter och suppleant. Björn Åström nominerades till ledamot av Dusa. Gustav Sievert, Jonas Forsberg & Erik Hallstensson föreslog sig själva. Erik Öyen föreslog sig själv som suppleant. Slutet val hölls för de två suppleantplatserna där de röstberättigade fick välja två nominerade till ledamöter. Gustav fick 14 röster, Björn 11 samt Jonas och Erik H 7 vardera. Gustav Sievert och Jonas Forsberg valdes till ledamöter i styrelsen. De återstående nominerades till suppleant. Erik Hallstensson valdes med god majoritet meddelst handuppräckning.
 10. En enda nominerad revisor gjorde sig gällande. Inger Schröder. Efter presentation av den nominerade antogs hon som revisor för verksamhetsåret 97-98. Fler nominerade fanns dock inte så en andra revisor letas nu efter med ljus och lykta.
  Malin Nordqvist nominerde sig själv som revisorssuppleant på upptaktsmötet den 9/9. Hon antogs nu med god majoritet.
 11. Övriga punkter:
  • För ansökan om bidrag hos kommun och landsting ansvarar ordföranden Dusa och kassören Kalle Y. Ansökan skall helst lämnas före septembers slut.
  • Postgiroanskaffning faller på kassören.
  • Det preliminära "gratis" medlemskapet räcker oktober ut.
  • Mötet föreslog efter diskussion att minimum fyra föreningsmöten ska hållas under verksamhetsåret. På hösten i september och november och på våren i februari och april.
  • Frågan om föreningsmotto och logoyper sköts upp pga. tidsbrist. Medlemmarna föreslogs samla idéer till "propagandaministeriets" första möte, troligen inför affsichering till första arret.
  • Mötet avslutades i visst kaos då "Tre Kronor" strax skulle börja.

aka / organisationen / historia

aka@akultur.org