Protokoll 990310


Protokoll från föreningsmöte med Alternativ kultur Ambassaden.

AkA:s kontor 990310

Närvarande: Magnus L, Daniel J, Patrik S, Erik H, Björn H och Samuel P

 1. Mötet förklarades behörigt utlyst och öppnades.
 2. Daniel J valdes till mötesordförande och Magnus H till mötets sekreterare. Erik H valdes till rösträknare och justerare.
 3. Föregående protokoll lästes inte upp, då inget fanns.
 4. Kassören meddelade att A.k.A har 3102 kr till förfogande.
 5. Styrelsens och föreningens förehavanden diskuterades, situationen ansågs ohållbar. Många dåliga saker påpekades såsom dålig uppslutning och hämmande stadgar. Två förslag för att ordna detta lades fram:
  • Ändring av stadgarna.
  • Nedläggandet av A.k.A i dess nuvarande form.
  De ändringar som föreslogs i stadgarna lästes upp och viss diskussion rådde. Röstning skedde och förslag 1 antogs med mycket stor majoritet.
 6. Patrik S påpekade föreningens låga medlemsantal och föreslog att något måste göras för att säkra A.k.A:s framtid, i synnerhet då flertalet medlemmar till hösten kommer att lämna Falun. Frågan bordlades då inga bra åtgärder kom upp.
 7. Övriga frågor:
  • Erik H meddelar att han tänker aktivera sig, vidare menar han att han vill arrangera något. Därför vill han gärna bli tipsad om bra band, gärna något elektroniskt.
  • Styrelseproblem. Erik H, föreningens sekreterare, har ej varit speciellt aktiv den senaste tiden, beslut togs om att detta skulle ändras. Vidare avsatte mötet styrelsens båda ledamöter och dess suppleant då dessa poster enligt de nya stadgarna ej existerar.
  • Patrik S lägger fram ett förslag om ett stort projekt, en dag då alla A.k.A:s avdelningar ska göra något, ett nytt fansin, en demonstration, ett arr och invigning av Merchant verksamheten. Patrik utsågs till huvudansvarig för detta projekt. Projektet planeras att utföras den 22 maj.
  • Magnus L tar över huvudansvaretför fanzinet och blir således ansvarig för att se till att ett nytt nummer kan komma ut den 22 maj.
  • Mötet beslutade att föreningen skall öppna ett postgirokonto.
 8. Mötet avslutades.

aka / organisationen / historia

aka@akultur.org