Stadgar 1997


STADGAR

§ 1. NAMN
Föreningens namn är "A.k.A." eller "Alternativkultur Ambassaden"

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål

 • att boka alternativa kulturyttringar och artister till scener och lokaler i Falu-trakten.
 • att öppna lokalbefolkningens, främst ungdomarnas sinnen för alternativ kultur och att motverka trångsynthet och "enfald".
 • främja samarbetet mellan Falun och Borlänge vad gäller ovanstående ändamål.
 • att verka politiskt, religiöst och sexuellt fördomsfritt.
 • § 3. ORGAN
  Föreningens organ är

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning
 • § 4. MEDLEMMAR
  Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål.

  § 5. ANSÖKAN
  Medlemskap erhålles mot erlagd medlemsavgift.

  § 6. UTTRÄDE
  Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter påminnelse ej erlagt medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

  § 7. UTESLUTNING
  Medlem som aktivt motverkar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.

  § 8. STYRELSE
  Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och 2 ledamöter med 1 suppleant.
  Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av 1 år vid föreningsmöte.

  § 9. SÄTE
  Föreningen har sitt säte i Falu Kommun.

  § 10. VERKSAMHETSÅR
  Föreningens verksamhetsår löper från september till och med augusti.

  § 11. FÖRENINGSMÖTE
  Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.

  Omröstningen sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

  Årsmöte avhålles under någon av månaderna augusti eller september på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

  Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erfoderligt eller då minst 15 medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall hållas inom kommunen för föreningens säte.

  Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte.

  § 12. ÄRENDE PÅ ÅRSMÖTE
  Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande för årsmötet
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
  4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
  6. Revisorernas berättelse för samma tid
  7. Fråga om fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår
  10. Val av ordförande, sekreterare och kassör.
  11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  12. Val av revisorer och revisorssuppleant
  13. Val av ledamöter i valberedningen
  14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast två veckor före årsmötet.

  Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.

  Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter

  § 13. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
  Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

  § 14. STYRELSENS UPPGIFTER
  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt besluta å föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

  Det åligger styrelsen

 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 • att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 • att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
 • § 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN
  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

  Kallelsen till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart anmäla förfall och dels kalla suppleant varvid den som varit medlem i föreningen längst skall kallas först. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och ha yttranderätt men ej rösträtt.

  § 16. STYRELSEARVODE
  Styrelsearvode utgår ej. Ersättning för havda resekostnader utbetalas ej.

  § 17. BESLUTSFÖRHET
  Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

  § 18. REVISION
  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på föreningsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses en suppleant.

  Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1:a juli.

  Revisorerna skall senast den 30:e augusti avge berättelse för sin granskning.

  § 19. VALBEREDNING
  Valberedningen skall bestå av två ledamöter och har som uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

  § 20. STADGEÄNDRING
  Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsmöte och kräver att minst två tredjedelar av de som röstar biträder förslag om ändring.

  § 21. UPPLÖSNING
  För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

  § 22. IKRAFTTRÄDANDE
  Dessa stadgar träder i kraft fr o m den 9:e september 1997 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.


  aka / organisationen / historia

  aka@akultur.org